Kolik lesů máme v ČR?

Podíl lesů na celkové rozloze České republiky se nazývá lesnatost. Ta dosahuje dle informací Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) 34,1 %, což je mírně pod celoevropským průměrem, který je o 3 % vyšší. Nejvyšší lesnatost mají skandinávské státy, kde se zastoupení lesních pozemků pohybuje kolem 70 %.

Naopak nejméně lesů má Velká Británie a Nizozemí, zhruba pouhých 10 %. Na takto nízké úrovni byla lesnatost na našem území naposled v 18. století, od té doby stoupá, a to i v posledních letech. Například v roce 2018 se lesnatost zvýšila o více než 1700 ha na celkových 2,67 mil ha (zdroj ÚHÚL).

Typy lesů

Základní rozdělení lesů vychází z druhů dřevin, které se v daném místě vyskytují. Rozlišujeme tak lesy jehličnaté, listnaté a smíšené. Historicky se na našem území vyskytovaly především lesy listnaté a smíšené. Četně v nich byly zastoupeny především duby, buky a jedle, zatímco dnes běžný smrk se vyskytoval jen ve vyšších polohách.

Lidskou činností však došlo k výrazným změnám, takže zastoupení smrku se postupně několikanásobně zvýšilo a začal být pěstován i v nižších polohách. Výrazně narostlo i zastoupení borovice. Naopak listnatých dřevin či jedlí značně ubylo. Současná kůrovcová kalamita je příležitostí k zamyšlení nad druhovou skladbou lesů a možností k založení nového, druhově pestrého a vůči poškození stabilnějšího lesa.

Kdo je vlastníkem lesů?

Více než polovina lesů v České republice je ve vlastnictví státu a spravují je státní podniky Lesy ČR a Vojenské lesy a statky ČR, případně správy národních parků. Přibližně třetina lesů patří a je spravována soukromými vlastníky, z nichž největší jsou šlechtické rody Colloredo-Mansfeldů a Schwarzenbergů. Zbytek výměry zahrnuje obecní lesy a majetky lesních družstev. Někteří nestátní vlastníci jsou sdruženi v organizaci Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL).

Často kladené dotazy

Pokud jsou vlastníkem lesů Lesy ČR, Vojenské lesy a statky nebo je soukromý majitel členem Sdružení vlastníků obecních lesů, lze nalézt kontakt na internetových stránkách těchto organizací:
(lesycr.cz, vls.cz a svol.cz).

Zavřít

Vlastníka lesů lze zjistit v katastru nemovitostí. Odkaz na informace o parcele v katastru nemovitostí je k dispozici i na nejběžnější aplikaci mapy.cz.

Zavřít