Informace o zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů.

1. Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem vašich osobních údajů je Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, IČO: 600 77 344.

2. Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů, ale se svými žádostmi, dotazy či připomínkami nás můžete kontaktovat na adrese Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, nebo na e-mailové adrese: gdpr@bc.cas.cz

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

I. Osobní údaje z kontaktního formuláře

Osobní údaje jako jméno, příjmení, telefon, e-mail zpracováváme pro účely administrace a následné adekvátní reakce spojené se zodpovězením Vámi vznesené/mu zprávě/dotazu prostřednictvím emailové komunikace.

Tyto osobní údaje budeme zpracovávat po nezbytně nutnou dobu.

Výše uvedené osobní údaje budeme dále zpracovávat za účelem obhajoby našich právních nároků, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Pro tento účel budeme výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu běhu promlčecích a prekluzivních lhůt u jednotlivých práv vymezených v zákoně č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. V případě uplatnění těchto práv u soudu nebo u jiných orgánů veřejné moci pak po dobu trvání řízení před těmito orgány.

Toto zpracování osobních údajů založené na právním základě splnění smlouvy a na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

II. Statistické údaje o návštěvnosti webu

Naše webové stránky využívají cookies. Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím cookies jsou anonymní a nelze je přiřadit konkrétní osobě.

4. Kdo je příjemcem osobních údajů?

Osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců: 

  • oprávněným zaměstnancům správce;
  • našim smluvním partnerům, v případě, že se vedle nás podílí na zpracování Vašich osobních údajů (tj. zpracovatelům), jako například osobám zajišťujícím technickou podporu, servis nebo provoz našich počítačových systémů, programů, sítí a webových stránek, poskytovatelům datových úložišť;
  • za účelem výkaznictví též grantových institucím jako je MŠMT, TAČR
  • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům).

5. Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • Vyžádat si od správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • Na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • Na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování;

Dále máte právo:

  • Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
  • Na přenositelnost svých údajů;                               
  • Na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.