V posledních několika letech jsem ve středních Čechách pozoroval odumřelé mladé lípy. Pod jejich kůrou se nacházely podélné požerky bělokaze pruhovaného, Scolytus multistriatus. Tento druh je v povědomí veřejnosti i v odborné literatuře spjat spíše s jilmy. Spolu s bělokazem jilmovým je totiž přenašečem spor houby Ophiostoma, která způsobuje grafiózu jilmů a následné odumírání. Výskyt bělokaze pruhovaného na dalších druzích dřevin jako právě lípa je zmiňován pouze okrajově. Na větvích lip se můžeme setkat i s kůrovcem Ernoporus tiliae, ovšem jeho požerek je orientován příčně.

Zpět na aktuality
I lípa má své kůrovce